Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
Januari 2006 verkiezingstijd: Hoe en wat?

Iedereen die voor behoud van het historisch centrumdeel Rosmalen is even opletten:

Op 7 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, uw stem zal grote consequenties hebben voor de verdere ontwikkelingen in het Rosmalense centrum.

Nagenoeg alle politieke partij zijn het zat, dat er nog steeds niks gebeurd is in het centrum van Rosmalen. Langzaamaan lijkt er dan ook draagvlak te ontstaan voor het alternatieve plan. (winkels op PTT/Aldi en in stand houden historische bebouwing in het historische centrum)

Als u op de verkeerde partij stemt, dan kan dat het einde betekenen van het dorpse Rosmalen. Even opletten dus.

Stand van zaken:

Rosmalens Belang heeft met het niet nakomen van verkiezingsbeloftes voor ons definitief afgedaan. In de afgelopen jaren heeft Rosmalens Belang een dramatisch staaltje politieke incompetentie laten zien. Dit heeft Rosmalen en specifiek het historische centrum van Rosmalense veel schade opgeleverd.

De 'onwetende emotiekiezer' noemt de partij haar achterban in het Brabants Dagblad van 17 december. Het risico bestaat dat veel Rosmalenaren puur door de naam toch weer op de partij gaan stemmen. Als het aan ons ligt kent Rosmalen geen onwetende emotiekiezers. De Rosmalenaar die denkt: dan kies ik mar vur Rusmolle, stemt in ieder geval geen Rosmalens Belang.

Voor verder advies verwijzen we u graag naar de stemwijzer van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Te vinden op: http://www.stemwijzer.nl/s_hertogenbosch/index.html

Onze stem gaat de komende verkiezingen naar Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen, de SP of Stadspartij - Knillis.

Lees hieronder per partij wat hun standpunten ten aanzien van de centrumplannen Rosmalen zijn.

 

Waarom ?
Het huidige plan
Alternatieven
Wat is er al weg?
Wat doet de politiek?
   

 

Om te zien hoe flexibel (lees wispelturig) onze gemeenteraad is, hoeft u eigenlijk alleen maar het verslag van de raadscommissievergadering van 27 februari 2002 (let op het is verkiezingstijd) en wat krantenknipsels uit die tijd, te lezen. Unaniem was de gemeenteraad toen voor Behoud van het pand Dorpsstraat 69.

Het raadscommissieverslag van 15 mei 2003, alsmede het verslag van de gemeenteraadsvergadering van mei 2003, laten zien dat een groot deel van de politiek een jaar later plotsklaps anders handelt.

Het is alleen de SP, die ons vanaf het allereerste begin in 1993 consistent steunt.

Sinds Leefbaar Den Bosch en Rosmalen in beeld is, kunnen we ook op hun steun rekenen. Leefbaar is de eerste partij die hardop zegt, dat er een onhaalbaar plan in procedure is gebracht. Start nu op PTT/Aldi: de schop moet de grond in

Rosmalens Belang daarentegen speelt een zeer dubieuze rol in dit verhaal.

  Bosch belang:

Bosch Belang vindt dat er een prima plan getekend is door de heer Soeters. Zij vinden het erg belangrijk dat er nu eindelijk eens iets gebeurt in het centrum van Rosmalen. Dat heeft al veel te lang geduurd. Met uitzondering van Mevr. vd Korput zijn zij de mening toegedaan dat Dorpsstraat 69 nu eenmaal niet past in dit plan en dient te verdwijnen. Het zou zelfs storend zijn om het in deze plannen te behouden . Waarom, dat wordt niet gemotiveerd. ( zo schreven wij eerder)   Wij hebben geen enkele signaal ontvangen dat deze partij haar standpunt in deze bijgesteld of gewijzigd heeft. Mevrouw vd Korput is inmiddels overgestapt naar de VVD

  CDA:

Het CDA koerst, onder aanvoering van haar eigen wethouder (Jetty Eugster, wethouder Ruimtelijke Ordening), nog steeds af op één grootstedelijke ontwikkeling in het historische centrumdeel van Rosmalen. Als verantwoordelijk wethouder zit zij regelmatig in overleg met de projectontwikkelaar. Het CDA vindt het geen enkel probleem dat historische bebouwing opgeofferd wordt en lijkt niet bereid te kijken naar de alternatieve locatie.

Uw stem op het CDA is voor het historische Rosmalen een zeer slechte keus.

  D66:

Het standpunt van D66 is ons niet bekend. Feit is, dat zij ingestemd hebben met de huidige plannen en tijdens de behandeling van de detailhandelsnota geen enkel positief geluid hebben laten horen over een alternatieve locatie voor winkelbebouwing.We verwachten van hen geen steun voor behoud van het dorpse Rosmalen.

  De Stadspartij / knillis:

De Stadspartij heeft zich tijdens de afgelopen raadsperiode verdiept in Rosmalen en zij zijn van mening dat het historische centrumdeel kost wat kost moet blijven bestaan. Zij gaan voluit voor het alternatieve plan. Winkelbebouwing op PTT/Aldi en kleinschalige ontwikkelingen, waarbij het dorpse karakter behouden blijft. Ook elders zetten zij zich op een succesvolle manier in voor behoud van de menselijke maat in een grote stad.

Uw stem op de Stadspartij Knillis is een goede keus.

  Groen Links:

Zij kunnen instemmen met de plannen, zoals ze nu voorliggen. Zij maken zich geen zorgen om behoud van het dorpse karakter van Rosmalen, want het plan Soeters biedt nog goede mogelijkheden. Het is eigenlijk wonderbaarlijk hoe weinig Groen Links zich met Rosmalen wenst bezig te houden. Tijdens de behandeling van de detailhandelsnota was de irritatie bij de verantwoordelijke wethouder (Bart Eigenman Groen Links) over het feit dat er zo veel over Rosmalen gesproken werd zichtbaar aanwezig. "Winkelbebouwing op PTT/Aldi is bestemmingsplantechnisch helemaal niet mogelijk en allang een gepasseerd station"aldus de heer Eigenman.

  Leefbaar Den Bosch-Rosmalen:

Leefbaar heeft altijd gevonden dat er een veel te grote druk lag op het historische centrumdeel van Rosmalen. Zij hebben in 2003 tegen de centrumplannen gestemd.   Zij zijn nu de eerste partij die hardop durft te zeggen dat het college willens en wetens vasthoudt aan een onhaalbaar plan. Zij zijn het zat en bepleiten de spoedige start van winkelbebouwing op de alternatieve locatie en behoud van het dorpse karakter van Rosmalen. Op de verkiezingslijst van Leefbaar staan op de nummers 2-4-5 en 6 Rosmalense kandidaten.

Uw stem op Leefbaar is een goede keus

  PvdA:

De PvdA is zeer ingenomen met de plannen van Soeters, volgens hen zijn de keuzes in de Structuurvisie gemaakt om het centrum van Rosmalen verder te verstedelijken, jammer voor de bewoners die daar de dupe van worden. De PvdA sust zijn geweten door te denken dat slechts één familie hiermee gedupeerd wordt. Dat we het hier hebben over de afbraak van het laatste karakteristieke stukje Rosmalen, is blijkbaar iets wat ze niet kunnen/willen vatten. Vreemd is dat wij in diezelfde structuurvisie gelezen hebben, dat er al genoeg gesloopt was in Rosmalen en het dorpse karakter behouden diende te blijven.

Volgens de PvdA kan het nu eenmaal niet anders; soms moeten er offers gebracht worden. Het kan echter wel degelijk anders, maar de PvdA zal zich daar niet voor inspannen.

Rosmalen Belang kreeg ondersteuning van Maarten Pieters omtrent zijn vraag om onteigening van panden, die de centrumontwikkeling in de weg zouden staan.

Ook rondom andere thema's lijkt de PvdA in Den Bosch haar sociale gezicht nogal verloren te zijn.

 

Uw stem op de PvdA is voor het historische Rosmalen een overtuigend slechte keus.

 

  Rosmalens Belang:

Hun standpunt is duidelijk, altijd geweest. Het Rosmalens centrum kan ze niet groot en stedelijk genoeg worden. En als daarmee het dorpse karakter verloren gaat, dat zal ze worst wezen! Het   Rosmalens Ondernemers Belang wordt steeds openlijker en duidelijker zichtbaar. Kijk maar eens naar de ledenlijst van Rosmalens Belang.

Alleen de naam Rosmalens Belang heeft ze tot dusver veel stemmen opgeleverd.

Want wie die naam voert, mag toch geacht worden de belangen van alle mensen in Rosmalen te behartigen. Maar het wordt tijd, dat de bevolking van Rosmalen in de gaten krijgt, dat stemmen op Rosmalens belang niet in het belang van de Rosmalenaar is.

Zij mikken in de verkiezingstijd 2006 op de "onwetende emotiekiezer"

Wij hebben ons ten doel gesteld, ervoor te zorgen dat er geen onwetende kiezer bestaat in Rosmalen. Stemmen op Rosmalens Belang is kiezen voor grootstedelijke bebouwing en kiezen voor het verdwijnen van het dorp Rosmalen. Iedereen mag daar voor kiezen, maar niet zonder het te weten! .

Daarom zullen wij en velen met ons de komende tijd van de daken schreeuwen:

 

Stemmen op Rosmalens Belang is niet in het belang van Rosmalen!

Voor ons was de maat echt vol toen ze zelfs over onze rug nog snel even wat stemmen dachten binnen te halen. Op de zondagochtend voor de verkiezingen in 2002 werd nog gauw op de valreep een pamflet in de Rosmalense brievenbussen bezorgd met daarop de tekst: Villa afbreken?!?? Natuurlijk niet, géén afbraak!! Etc.. Zie verkiezingspamflet 2002

Van de uitspraak is later nooit meer iets terug te zien geweest, het tegendeel zelfs.

Ad Schouten vroeg in de raadscommissievergadering ROB van 1 sept 2005 om onteigening van panden in het historische centrumdeel. Zie verslag

Een stem op Rosmalens Belang is ronduit de slechtste keus.

 

 

  SP 's-Hertogenbosch

De SP is de enige partij die vanaf het allereerste begin voor een meer dorpse invulling van de centrumplannen is geweest. Zie verkiezingsfolder 1994 Zij hebben vanaf 1993 duidelijk het standpunt ingenomen dat Dorpsstraat 69 overeind moest blijven en doen dat nog steeds. Zij hebben geprobeerd Dorpsstraat 69 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst te krijgen, maar kregen daarvoor uiteraard geen steun bij de gemeenteraad. Bizar is wel, dat de criteria om op deze lijst geplaatst te worden, niet voorhanden waren toen de SP daar om vroeg .

Uw stem op de SP is een goede keus

  VVD

Het standpunt van de VVD is duidelijk. Zij zijn het in 2003 volledig met ons eens en vooral ook enthousiast over de alternatieven, zoals wij ze aangeven. Zij zijn voor behoud van Dorpsstraat 69, voor wonen op het gebied van Buijs en voor winkelontwikkelingen op PTT/Aldi. maar.... ze hebben niet tegen de plannen gestemd. Ze benoemen het als een fait accompli, een voldongen feit. Zij zullen uiteindelijk bij vaststelling bestemmingsplan hun standpunt bepalen. Wij verwachten en hopen dat de VVD, als de verkiezingsuitslag tot een andere samenstelling van het college van B & W zal leiden, zal kiezen voor het alternatieve plan. Zeker zijn we daar echter niet van. Feit blijft, dat ze voorlopig mee ingestemd hebben met een onhaalbaar plan, maar zij zijn wel degene die bij behandeling van het DPO bereid zij mee te kijken naar winkelontwikkeling op de alternatieve locatie.

 

  Progressief Den Bosch
 

Progressief Den Bosch zegt: Rosmalen moet niet veranderen in een sfeerloos “Almere onder de rivieren”. Zij willen dat snel begonnen wordt met de bouw op het terrein van PTT/Aldi. Verder bebouwing moet op de lange baan geschoven worden. Zij vrezen dat Rosmalen een spookstad wordt met veel leegstaande winkels als er teveel winkels in een keer gebouwd worden.


Uw stem op progressief Den Bosch is voor het centrum van Rosmalen een goede keuze.

 

Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl