Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
 
Historie - plannen:    

 

Het eerste plan december 1993

Toen alle verbouwingen tot in de finesses achter de rug waren en er eindelijk volop genoten kon worden van hun noeste arbeid, werd de familie in december 1993 voor het eerst geconfronteerd met grootschalige bouwplannen van een projectontwikkelaar, MAB uit Almere. Deze plannen behelsden de bouw van winkels met appartementen, kortom uitbreiding van het Rosmalense dorpscentrum en het pand Dorpsstraat 69 zou op den duur dienen te verdwijnen. Op 6 december 1993 was er een gemeentelijke informatieavond, voorgezeten door de Rosmalense burgemeester R. Pans, waarin hij de plannen van deze projectontwikkelaar voorlegde aan alle betrokken bewoners.

Bijbehorende krantenknipsels:

Vanaf dit moment ligt het huis onder vuur en zijn er door de bewoners met regelmaat meer en mindere succesvolle acties gevoerd. .

 

Plannen van 1994 tot 1996

Met het vertrek van burgemeester R. Pans naar Almere in februari 1994 en met de intensieve strijd om behoud van de Rosmalense zelfstandigheid, waren de plannen van december 1993 van de baan. Behoudens de bestemmingsplanprocedure was het rustig. Dit nieuwe bestemmingsplan 1994 moest het mogelijk maken om in de nabije toekomst grootstedelijke ontwikkelingen in het Rosmalens centrum mogelijk te maken.

 
 
Historie:
Rosmalen
Huis
Plannen
 
Acties
   

Hele menu  |  Verstop menu

 

 

Bestemmingsplan 1994

Om een meer stedelijke bebouwing in het dorpscentrum van Rosmalen mogelijk te maken en om al die bouwplannen die met een zogeheten artikel 19 procedure tot stand gekomen waren te verantwoorden, was een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Deze procedure werd medio 1993 opgestart. Het pand Dorpsstraat 69 dreigde een centrumvoorziening te krijgen, waarbij er beneden een winkelvoorziening moest komen en wonen nog slechts werd toegestaan op de verdieping. Er mocht van weerszijden direct tegen het pand aangebouwd worden met een goothoogte van 9 meter. Wel kreeg het pand de titel: “Cultuur historisch waardevol”. Na bezwaren van de bewoners besloot Gedeputeerde Staten (Provincie) dat het pand zijn woonbestemming moest houden en dat er binnen 6 meter van de hoofdgevel van het pand niet hoger dan 6 meter goothoogte gebouwd mocht worden. Dit om te voorkomen dat het cultuur historisch waardevolle pand zou kunnen worden weggedrukt door toekomstige bebouwing.

In het bestemmingsplan 1994 werd geregeld dat er in het centrumgebied hoger en massaler, dus stedelijker gebouwd kon gaan worden. Er is altijd sprake geweest van grootschalige winkelontwikkelingen op het gebied van PTT/Aldi en in het bestemmingsplan 1994 is dat ook vastgelegd.

Het gebied van boer Buys werd volledig buiten beschouwing gelaten, op de bestemmingsplankaart van 1994 is dit een witte vlek. Op het landje van Buys ligt tot op heden de bestemming wonen.

 

Uitgevoerde bouwplannen in de omgeving van Dorpsstraat 69

Na vaststelling van het bestemmingsplan 1994 werd het weliswaar wat rustiger rond het pand Dorpsstraat 69 , maar in hun directe omgeving, met name in het noordelijk deel van de Dorpsstraat, werd gestaag verder gegaan met de afbraak van een karakteristiek dorp. Het ene pand na het ander viel aan de slopershamer ten prooi. Nieuwbouwprojecten volgden elkaar in rap tempo op. De bouw van het medisch centrum aan de Raadhuisstraat. De Vershof op de markt, de *Vreeburgpassage, waarbij de toren van de oude *Lambertuskerk bijna in de nieuwbouw kwam te staan. Met de bouw van *Cathalijnen, met zijn hoge, zogenaamde stedelijke accenten, werd alvast de doorsteek gemaakt naar nog nieuw te ontwikkelen winkelgebied op het terrein van *PTT/Aldi. In het zuidelijk deel van de Dorpsstraat verscheen het witgele kruisgebouw en de ING –bank, waarbij hoger dan ooit voorheen in Rosmalen een pent-house verscheen. Op *Dorpsstraat 52 (naast de bibliotheek) werd een vergelijkbaar pand als Dorpsstraat 69 gesloopt. Daar kwam nieuwbouw voor in de plaats, waaruit bleek dat het heel goed mogelijk is om winkels met appartementen te bouwen en toch het dorpse karakter te respecteren.

 

Dorpsstraat 52 huidige situatie

 

De plannen van 1996 tot begin 2002

Vanaf 1 januari 1996 was Rosmalen ingelijfd bij Den Bosch.

In de zomer van 1996 kwam er een nieuwe projectontwikkelaar in beeld, die zijn oog op het centrum van Rosmalen had laten vallen; Forum Invest uit Naarden.

Al vrij snel werd een samenwerkingsverband, de Ontwikkelingscombinatie Rosmalen Centrum, opgericht. Partijen waren Rabobank Vastgoed, het Rosmalens bouwbedrijf Timmers, de Rosmalense woningcorporatie de Kleine Meierij en Forum Invest. (Het Rosmalense makelaarskantoor Abelen leek in het begin ook betrokken te zijn, maar tegenwoordig wordt zijn naam niet meer als vaste partner genoemd) In een hoog tempo werden diverse onroerend goed eigenaren in het centrum van Rosmalen door hen benaderd, met het verzoek hun eigendom aan de ontwikkelingscombinatie te verkopen. Toen het landje van Buijs (het maïsveld achter de tuin van Dorpsstraat 69) werd aangekocht was de beer pas echt los.

Vanaf het moment (zomer 1996) dat de ontwikkelingscombinatie Rosmalen centrum actief gronden aan het verwerven is in het centrum van Rosmalen, worden er bij de gemeente Den Bosch plannen voorgelegd. Met regelmaat heeft de ontwikkelingscombinatie overleg met de gemeente. De plannen wijzigen in het beginstadium nog vaak. In feite is het meer een aftasten van de mogelijkheden. De familie weet van deze plannen en het overleg van partijen. Ook zij worden benaderd met de vraag of hun eigendom te koop is. Navraag bij de gemeente wat de plannen zijn en hoe men hier als gemeente in staat, levert geen antwoorden op. De gemeente Den Bosch doet alsof er allemaal geen plannen zijn en er dus ook geen informatie is. Herhaaldelijke verzoeken om de wethouder hierover te spreken, worden vaak afgewimpeld. Een enkel gesprek met de wethouder vindt plaats, maar hierin wordt gezegd: het zijn plannen van de projectontwikkelaar en we zullen ze in de gaten houden, zodat er geen ongewenste dingen gebeuren, maar verder is het aan hen. Mogelijk komt er straks ooit een bestemmingsplanwijziging en dan wordt u uitgebreid geïnformeerd, maar zo ver is het nog lang niet.

 

Intentieovereenkomst

In december 2000 tekenen de gemeente en partijen van de ontwikkelingscombinatie een intentieovereenkomst, waarin vastgelegd wordt dat partijen zich zullen inspannen en aan elkaar verbinden om in het zuidelijk deel van het centrum de bouw van een winkelgebied mogelijk te maken.

De structuurvisie voorjaar 2000

In mei 2000 wordt gestart met de procedure voor vaststelling van de structuurvisie oostelijk stadsdeel. Daarmee wordt Rosmalen bedoeld. In deze structuurvisie wordt gesproken van Behoud van het dorpse karakter: er is al genoeg gesloopt. Aangesloten dient te worden bij bestaande bebouwing, waarbij het pand Dorpsstraat 69 als beeldbepalend genoemd wordt.

De structuurvisie is tot op heden niet vastgesteld, omdat er op een aantal punten nog onduidelijkheden zijn.

Maar intussen gaat de gemeente wel verder met het opstellen en vaststellen van een centrumvisie, want de projectontwikkelaar wil niet langer wachten.

Een vreemde gang van zaken. In een structuurvisie worden de hoofdlijnen beschreven wat in een nieuw bestemmingsplan de uitgangspunten dienen te zijn. Deze structuurvisie stel je niet vast en vervolgens kan je toch verder met een uitwerkingsplan, of beter gezegd een deelplan van die niet vastgestelde structuurvisie. Dit is met name vreemd, omdat in de deelvisie (=centrumvisie) zaken opgenomen zijn, die lijnrecht tegenover de structuurvisie staan. Het pand Dorpsstraat 69 wordt opgeofferd voor nog grootschaligere ontwikkelingen. Ook vreemd is dat de centrumvisie gestoeld is op een bouwplan van de projectontwikkelaar. En dan stel je je de vraag, wie is er verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening?

 

Belangenplatform centrum, 1e bijeenkomst juni 2001

In de tijd dat de ontwikkelingsmaatschappij steeds stelliger beweert, dat er grootschalige plannen op stapel staan en dat Dorpsstraat 69 niet behouden kan blijven, zwijgt de gemeente in alle toonaarden. In juni 2001 wordt er een belangenplatform Rosmalen centrum opgestart. waarin zitting hebben: namens de gemeente: R. Dekens, projectleider; namens de ontwikkelingscombinatie: de heer Kuijl van Forum Invest en de heer Jansen van de Kleine Meierij, de Rosmalense woningcorporatie; een tweetal personen namens de Komwinkeliers en twee personen namens de ambulante handel en de horecaondernemers en een vertegenwoordiging van de wijkraden 't Ven en Rosmalen Centrum en Hondsberg. Als de familie de projectleider van de gemeente om informatie verzoekt, dan zegt hij:” Voor informatie dient u bij de projectontwikkelaar te zijn”. Wie is er hier verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Ordening en wiens verantwoordelijkheid is het om haar burgers zo objectief mogelijk te informeren? Het verzoek om toe te kunnen treden tot het belangenplatform is als vloeken in de kerk, terwijl de direct betrokken bewoners toch zo mogelijk de meest belanghebbenden zijn, maar ja het is duidelijk.. het is een ondernemers belangenplatform en heeft dus niets te maken met echte belanghebbenden. De wijkraden worden slechts voor de vorm toegelaten. Naar hun inhoudelijke visie en die van hun achterban wordt niet geluisterd. Ze hebben slechts enige inbreng als het gaat over de wijze van communiceren met bewoners.

 

 

Het centrumplan 2002

Begin februari 2002 leest de familie in de krant dat het college van B en W akkoord gaat met de plannen van de projectontwikkelaar en de beslissing heeft genomen om de gemeenteraad de centrumplannen te presenteren. In deze plannen zal hoogbouw komen aan de Dorpsstraat vanaf café de Kep tot en met de AMRO-bank en in het gehele achterliggende gebied, dus achtertuinen en het landje van Buys. Om dit te realiseren moet de hele straat, inclusief Dorpsstraat 69 gesloopt worden. Op Ptt/Aldi, daar waar altijd winkels gepland waren, worden uitsluitend woningen en een klein stukje centrumvoorzieningen, als een bankgebouw, reisbureau, of dergelijke neergezet.

 

Op 27 februari 2002

op 27 februarie is er een raadscommissievergadering van de commissie Ruimtelijk Ordening van de gemeente 's-Hertogenbosch. Men is verheugd dat er eindelijk plannen liggen en heeft ook geen problemen met grootstedelijke ontwikkelingen in het centrum van Rosmalen Maar bijna alle partijen spreken zich uit voor behoud van het karakteristieke Dorpsstraat 69. Zo hebben we ook al in diverse *krantenartikelen kunnen lezen, maar let op het is verkiezingstijd!

Buiten verkiezingstijd zijn veel politieke partijen opeens aanmerkelijk minder aan onze kant., Zie: wat doet de politiek.

 

Krant:

Najaar van 2002

in het najaar van 2002 wordt bekendgemaakt dat er een andere stedenbouwkundige architect op het project centrum-zuid is gezet. De bewoners van Dorpsstraat 69 halen opgelucht adem. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als 160 bezwaren(zie bezwaar voorjaar 2002)en de uitspraken van de gemeenteraadsleden ertoe geleid hebben, dat er een nieuwe architect aan de slag gaat, dan kan het toch niet anders zijn, dat deze hun pand dan zal behouden. Maar…..de man werd aangetrokken en betaald door de ontwikkelingscombinatie, en wiens brood men eet, wiens woord men spreekt… En wederom is de krant de boodschapper van het slechte nieuws….De journalist is degene die in het najaar telefonisch melding maakt van de nieuwe plannen, waarin het huis wederom is weggetekend….Café de Kep, is karakteristiek en kan wel behouden blijven….

In het begin van 2003 werd het huidige plan gepresenteerd. Lees verder bij: Het huidge plan.

 

Gemeente geeft betrokkenen geen informatie over plannen.

In november 1996 wordt de familie voor het eerst benaderd door de projectontwikkelaar of hun eigendom te koop is. Dit is het begin van een lange periode waarin de familie probeert om op een objectieve manier aan haar informatie te komen. Met regelmaat zoeken zij telefonisch contact met de gemeente en ieder keer weer wordt hen geen duidelijkheid in zake gegeven. De gemeente vindt belanghebbende bewoners geen partij. Ondertussen spreekt de projectontwikkelaar van onmogelijkheden om het pand te laten staan en dat de gemeente dat ook vindt.

De familie verneemt met regelmaat uit de krant, wat er gaande is. Pas als de verantwoordelijke wethouder in het openbaar hier door hen op aangesproken word,t in het voorjaar van 2002, komt hier enige verandering in.

De familie vindt het heel slecht dat een gemeentelijke overheid zijn burgers niet wenst te informeren en te beschermen tegen dit soort indringende processen en hun informatie dus moet halen bij belanghebbende partijen. Bij de bestemmingsplanwijziging in 1994 dacht de familie zich beschermd te weten voor de toekomst, maar zodra er zich een partij aandient die andere plannen heeft, kan de gemeente besluiten het bestemmingsplan weer te wijzigen. Het klopt gewoon niet dat gemeentelijke overheden projectontwikkelaars zo ruim baan geven. Ruimtelijke Ordening is de verantwoording van een gemeente.

Wat hier gebeurt (en daarin is Den Bosch heus niet uniek in Nederland) is geen ruimtelijke ontwikkeling, maar commerciële projectontwikkeling en dat mag vooral niet met elkaar verward worden. Daar waar je van een gemeentelijke overheid een Visie mag verwachten van waaruit een bepaald gebied ontwikkeld dient te worden, hebben projectontwikkelaars uitsluitend een financieel belang. Dat dat tot andere oplossingen leidt, is niet verwonderlijk. Dat een gemeente dit soort processen uit handen geeft echter wel. De door de gemeente, onder voorzitterschap van wethouder Eugster, gepresenteerde centrumvisie in het voorjaar van 2003, was louter en alleen gebaseerd op de plannen van de ontwikkelingscombinatie.

 

Lees verder bij: Historie acties

 

 
Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl